1938 Horch 853 Special Roadster

1938 Horch 853 Special Roadster
1938 Horch 853 Special Roadster. Stunning convertible antique car.